Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Erfaringer med uddannelserne

Evaluering af studierne og af de studerendes erfaringer med, udbytte af og situation efter uddannelse.


1. Studerendes erfaringer, evaluering
2. Optagelse på uddannelserne
3. Antal studiepladser
4. Kompetence på uddannelserne
5. Erhvervsrelevans / beskæftigelse
6. Profil på studerende
7. Økonomi for de studerende
8. Antal studerende på Friluftsuniversitetet
9. Generelle erfaringer

Studerendes erfaringer
I forbindelse md evalueringen ved studiernes afslutning tilkendegiver de studerende især følgende:
­ Studieformen har været et overraskende og positivt møde med en skoleform, hvor learning-by-doing er et bærende element i læreprocessen.
­ Det lave antal elever pr. underviser -og dermed også mulighederne for at tage store individuelle hensyn til de enkelte studerendes forudsætninger og ønsker- nævnes konsekvent som én af de store styrker ved uddannelserne.
­ Det fremføres ofte, at det har været spændende at være en del af et levende undervisnings- og forskningsmiljø og bl.a., at det har været lærerigt at møde de mange forskellige mennekser, der er en del af hverdagen på Friluftsuniversitetet.
­ Det nævnes ofte, at det har været postitivt, at studierne, udover det faglige indhold, også været en kulturel oplevelse.
Især oplæggene om etik, natursyn og friluftshistorie fremhæves.

Blandt øvrige reaktioner kan nævnes, at man ikke altid har været tilstrækkeligt forberedt på forventningen om aktiv deltaglese i et levende studie- og forskningsmiljø og på studieformen, hvor egenpraksis og learning-by-doing spiller en central rolle.

Yderligere kan nævnes en udtalt tilfredshed med oplevelsen af den nære sammenhæng mellem teori og praksis og mellem holdninger og handlinger på uddannelserne.

Vi kan konkludere, at studieformen på de længerevarende uddannelser særligt henvender sig til personer med en vis målbevidsthed, modenhed, livserfaring og ikke mindst selvstændighed.


LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ KLATRESTUDIET HER
LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ VINTERSTUDIET HER
LÆS UDTALELSER FRA TIDLIGERE STUDERENDE PÅ DET 1-ÅRIGE STUDIE HER

Optagelse på uddannelserne
Som konsekvens heraf og især af erfaringerne de første par år med uddannelserne, forventes det i dag, at studieinteresserede besøger Friluftsuniversitetet inden optagelse, både for, at den interesserede kan danne sig et realistisk indtryk af stedet og undervisningsformen og for, at underviserne kan få et indtryk af kandidatens egnethed.
Koblet med kravet om en skriftlig ansøgning, der både angiver kandidatens mål med deltagelse på uddannelsen og tidligere erfaringer indenfor området, har ovennævnte visitationspraksis forøget den procentuelle andel af studerende, der gennemfører uddannelserne fra 65 til 95 procent.
Visitationspraksis anses på den baggrund for en afgjort fordel for begge parter og vil blive videreført.
Deruover kræves det, at man sender en skriftlig ansøgning med angivelse af tidligere friluftserfaringer og ikke mindst med angivelse af ønsker og mål for evt. deltagelse.
Se mere om optagelse på uddannelserne mm.

Antal studiepladser
På baggrund af de positive erfaringer med de lange uddannelser og af evalueringerne med de studerende, vil Friluftsuniversitetet indtil videre fastholde det nuværende antal uddannelsespladser og samtidig holde øjnene åbne for nye muigheder for længerevarende uddannelser indenfor området.

Kompetence på uddannelserne
De forskellige uddannelser giver en række formelle kompetencer til at kunne fungere professionelt på f.eks. leder- eller instruktør-niveau indenfor en række sikkerhedskrævende friluftsområder som f.eks. havkajak, træ- eller klippeklatring.
De studerende fastholdes og checkes løbende, både gennem evalueringer og egentlige eksaminer / prøver.
Der er f.eks. tale om havkajak- eksamen og KAL© (Klatre-Aktivitets-Leder©)-autorisationer.

Erhvervsrelevans / beskæftigelse
For at skabe et indtryk af de studerendes erhvervsmæssige udbytte af uddannelserne, har vi, selv om det kan være vanskeligt at opgøre præcist, opstillet følgende oversigt over tidligere studerendes erhvervsrelationer indenfor området.
Oversigten tager udgangspunkt i situationen i sommeren 1998 og giver et overblik over, hvad eleverne anvender deres uddannelse til.
Det kan være værd at hæfte sig ved, at visse af studierne, især vejlederstudiet i klatring og friluftsliv har været afviklet over mange år, to gange om året, hvorfor de angivne resultater dækker over en del elever, der både lige har forladt Friluftsuniversitetet og andre, der gik på Friluftsuniversitetet for flere år siden.

Tabellen angiver hvilken erhvervsmæssig tilknytning de studerende har til branchen efter afslutning af en uddannelse på Friluftsuniversitetet.

Tallene er angivet i procent af de studerende på hver af uddannelserne,

Profil på studerende
De studerende har typisk vist sig at være personer mellem 20 og 40 år.
Normalt er ca. 20-25% kvinder.
Studerende har ofte en håndværksmæssig eller en videregående uddannelse.
Derudover har mange en del erhvervserfaring.
Dette anses for betydningsfuldt for at bevare jordforbindelsen og for at kunne gå engageret ind i den diskussion og debat mm., som der lægges op til og, som er en vigtig del af arbejdet.

Økonomi for de studerende
En del (op mod halvdelen) af de studerende betaler selv studiet.
Dette ser vi for så vidt som en kvalitet i sig selv.
Når så mange af de studerende selv betaler, må det være, fordi de oplever, at de får noget for pengene.
Dermed bliver de også kritiske studerende, der stiller krav, hvilket anses for værdifuldt.
De øvrige er financierede gennem en række forskellige ordninger.
Nogle har taget orlov.
Andre er på uddannelserne gennem CU (Civil Uddannele).
Andre igen er på bistandshjælp og har fået bevilget deltagelse gennem igangsættelse, aktivering mm.
Atter andre er på dagpenge, og har fået bevilget deltagelse på ét af studierne gennem aktivering eller handlingsplan.
Nogle er på revalidering.
Endelig er en lille del af de studerende på Fri Ungdsomsuddannelse.
Fælles er dog, at der ingen plads er til studerende, der blot skal have tiden til at gå og, at det kræver en høj grad af selvstændighed og motivation at gennemføre én af uddannelserne på Friluftsuniversitetet.

Antal studerende på Friluftsuniversitetet
Gennem de seneste 2 år har der konstant været mindst 12 studerende på Friluftsuniversitetet, og i visse perioder har der været adskilligt flere.
Når man dertil lægger øvrige kursister, forskere, undervisere og eksterne forelæsere mm., så er det et anseeligt antal mennesker, der har deres hverdag på Friluftsuniversitetet.
Selv om en del af de studerende ofte sover ude, er der næsten altid fyldt op.

Generelle erfaringer
Fælles for studierne er, at der kræves en høj grad af selvstændighed for at gennemføre studierne, ligesom der kræves en væsentlig forudgående erfaring med at leve under åben himmel.
Det har i den forbindelse vist sig at være tværdifuld, at interesserede besøger Friluftsuniversitetet, inden de overvejer at starte på ét af studierne.
Det giver interesserede en god mulighed både for at sætte sig ind i arbejds- og studieformer og for at få talt med øvrige studerende.
Samtidig giver det mulighed for, at undervisere og vejledere på Friluftsuniversitetet kan få et realistisk indtryk af aspiranten.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Studiet i kano- og
kajakfriluftsliv,
10 uger

Vejlederstudiet i
friluftsforståelse
4 uger
Det 1-årige
vejlederstudie i
natur- og friluftsliv
Vejlederstudiet i
vinterfriluftsliv
10 uger
Vejlederstudiet i
Klatring & friluftsliv
10 uger
Læs også om ansøgning og optagelse til studierne.
Bestil brochurer
Få en oversigt over tider og priser mm.
Få også specialbrochurer for de enkelte studier mm.
Du kan få dem med post eller du kan downloade hem i PDF.

Uddannelserne afvikles på højt fagligt niveau
og tager bl.a. udgangspunkt i "Learning by doing".
*


Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !