Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Vedtægter

§ 1.
Navn:
Institutionens navn er Friluftsuniversitetet.

§ 2.
Formål, arbejdsområder og arbejdsformer
Formålet med Friluftsuniversitet er at skabe en praksisbaseret forståelse for,
at mennesket er en del af naturen, især gennem oplevelser, erfaringer og dygtiggørelse indenfor friluftsliv.

Formålet er desuden at skabe rammer om og muligheder for
fordybelse og forskning i friluftsliv.

Arbejdsområder:
Formålene forsøges især opnået ved, at
- forske i friluftslivets historiske, nutidige og fremtidige betydning og rolle.

- skabe rammer for udvikling og uddannelse af kompetente og ansvarlige friluftsvejledere, der både selv trives ved udeliv og samtidig kan videreformidle glæde derved samt bevidsthed om menneskets tilhørsforhold til naturen.

- formidle erfaringer, forskningsresultater og litteratur indenfor friluftsliv, bl.a. i form af debat, artikler, foredrag, rapporter, interviews etc.

- tilbyde kurser, uddannelser og studier mm., der opfylder og fremmer universitetets formål.

Arbejdsform:
Arbejdet på universitetet tilrettelægges, så erkendelser, erfaringer og forskningsresultater især skabes med naturen og landskaberne som “klasselokale”.
Der tages udgangspunkt i og lægges vægt på værdien af “learning by doing”.
Forskning og øvrigt arbejde foregår ud fra en ægte nysgerrighed (Fri Folkelig Forskning) og forskning foregår efter objektive dokumentations- og forskningskriterier.
I arbejdet prioriteres især praksis under åben himmel, friluftsfaglig dygtiggørelse, åben nysgerrighed, kritisk dialog og aktiv deltagelse højt.


§ 3.
Organisation
Friluftsuniversitetet er en selvejende institution.

Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 4 personer, der kan udskiftes eller suppleres efter beslutning i den eksisterende bestyrelse med 3/4 majoritet:

Udtrædelse af bestyrelsen kan finde sted efter skriftlig ansøgning, der skal godkendes af den øvrige bestyrelse.

Beslutninger:
Ved bestyrelsesmøder skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede.
Beslutninger træffes med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.
Vedtægtsændringer dog med mindst 3/4 flertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der kan stemmes med fuldmagt. Generel fuldmagt kan ikke anvendes.
Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, hvis bestyrelsen har modtaget forslaget mindst 2 måneder, inden det fremsættes.

Opløsning:
Friluftsuniversitetet kan kun opløses ved beslutning på 2 hinanden følgende bestyrelsesmøder. På det andet møde skal forslaget vedtages med mindst 3/4 majoritet.

§4.
Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har ansvaret for Friluftsuniversitetets drift.
Bestyrelsen holder møde og udstikker rammer og mål for universitetet mindst én gang om året indenfor første kvartal af et nyt år.
Dette møde indkaldes med mindst 2 måneders varsel med dagsorden for mødet.
Bestyrelsen vælger en daglig ansvarlig leder og udstikker rammer og mål for lederens arbejde.
Lederen arbejder med selvstændig ledelse indenfor rammer, udstukket af bestyrelsen.

§5.
Økonomi
Firluftsuniversitetets økonomi skal hænge sammen og være i balance.
Målet er ikke i sig selv at skabe et overskud.
Det kan dog være hensigtsmæssigt at skabe en driftskapital og en vis reserve.
Evt. overskud derudover skal benyttes til at tilgodese formålene i formålsparagraffen.

Vedtaget den 7. september 1998

Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !