Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
Mail: post@friluftsuni.dk
Web: www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv


Status og fremtiden

Konkurrencesituationen
Status
Fremtidsplaner, refleksioner og visioner


Konkurrencesituationen
Det opleves som frustrerende og urimeligt, at vore længerevarende uddannelser ikke opnår den bevågenhed og anerkendelse, som det faglige niveau, der opereres på, kunne berettige til.
Dette gælder både i relation til øvrige skoler, der med massive statstilskud har mulighed for at skabe en skæv konkurrencesituation og i relation til myndighederne, der, uden at have vist nævneværdig interesse for arbejdet på Friluftsuniversitetet, alligevel har en række ideer om kvaliteten af dette, og ikke mindst om det “pædagogiske miljø”.
Ideer, som benyttes som grundlag for beslutninger, der på mange måder har direkte betydning, især for de studerende.

Vi har f.eks. kunnet se en række daghøjskoler tilbyde såkaldte friluftsuddannelser, hvor det f.eks. er blevet påstået, at uddannelserne på kort tid kvalificerede deltgerne til at kunne fungere som kompetente vejledere, undervisere og instruktører indenfor en række farlige friluftsområder som f.eks. dykning, kano, havkajak eller klatring.
Der reklameres med prøver og eksaminer samt ophold væk fra daghøjskolerne i mere end 75% af tiden.
På trods af, at det fremgår af lov af om daghøjskoler, at ingen af delene er tilladt, modtager disse skoler massive statstilskud, der gør, at deltagerprisen ikke sjældent kan komme ned på f.eks. kr. 50,- pr. uge.
Samtidig modtager disse skoler tilsyneladende nærmest pr. automatik godkendelser fra undervisningsministeriet, der gør, at de både kan optræde som skolebaseret undervisning i f.eks. en uddannelsesplan for Den Fri Ungdoms Uddaannelse (FUU) og, at de kan fungere som uddannelsesansvarlige skoler i forbindelse med samme udddannelse.
På trods af, at disse skoler har op til 25 elever på ét hold og dermed en væsentlig ringere normering af lærere (flere lærere pr. elev) -og dermed også et ringere udbytte af undervisningen- , end tilfældet er på Friluftsuniversitetet, og på trods af klare overtrædelser af loven (erkendt af Undervisningsministeriet), så modtager disse uddannelser altså både store tilskud, og samtidig opnår de tilsyneladende nærmest automatisk ministeriets godkendelse, der gør, at uddannelserne bliver økonomisk attraktive.
På den baggrund vil det blive prioriteret højt i den kommende tid så vidt muligt at skabe rimelige arbejdsvilkår for især studerende på de lange uddannelser.

Status
Sammenfattende er Friluftsuniversitetet en både levende og levedygtig institution, der gennem årene har haft en støt fremgang i både søgning og i antal uddannelser og dermed også i antal studerende.
Det kan konstateres, at fremgangen er sket uden, at Friluftsuniversitetet har modtaget eller modtager støtte.

Fremadrettet må det dog anses for en fordel, hvis myndighederne og deres repræsentater i højere grad var klar over, hvad Friluftsuniversitetet står for, hvad uddannelserne dækker over og, hvilke kompetencer de giver.

Ikke mindst de studerende oplever det som frustrerende gang på gang at blive mødt af myndighedernes mistro og uvidenhed.

Ved at holde fast i kriterierne om et fordelagtigt forhold mellem elever og lærere (ca. 1:5) og ved fortsat at udbygge studie- og forskningsmuligheder i takt med behov og økonomi forventes det, at Friluftsuniversitetet både vil kunne fastholde og udbygge sin position.

Det må anses for overordentligt vigtigt, at der fortsat både findes steder for dygtiggørelse og for forskning indenfor dette felt.
Med den stigende kommercialisering indenfor området ses det alt for ofte, at både rødder, traditioner og ikke mindst erfaringer trænges i baggrunden med store følgevirkninger.
Som uheldige eksempler herpå de senere år, kan i flæng nævnes;
­ Den voldsomme stigning i antallet af begrænsninger til adgangen af vore landskaber, f.eks. fredningsforslag, der forbyder offentlighedens adgang, forbud mod klippeklatring på Bornholm, træklatring ved Århus, kanosejlads på åerne, indskrænkninger i allemansretten (stadfæstet ved Högsta Domstolen - oven i købet pga. en dansker).
­ Det stigende antal uheld, herunder dødsfald, i forbindelse med forskellige friluftsarrangementer og kurser.
- Den øgede og øgende tilrettelægning, både i form af kurser og arrangementer og i form af pjecer, brochurer og beskrivelser
Blandt de væsentlige årsager til denne uheldige udvikling bør især nævnes utilstrækkelig uddannelse af naturformidlere og friluftsledere m.fl., der, ofte uden baggrund i egenerfaringer eller i en friluftskultur, gives det indtryk, at de kan formidle kultur, natur- og friluftsliv eller naturforståelse.
Dette indtryk gives dem bl.a. gennem kursusmateriale og kursusbeviser mm. fra kortvarige, overfladiske og offentligt støttede “uddannelser”.
Se bl.a. rapport om danske friluftsuddannelser, ISBN; 87-90430-01-8.

Friluftsuniversitetets opgave de følgende år vil især være at være et alternativ til denne udvikling gennem formidling af kultur, saglig oplysning og ikke mindst erfaringer og kundskaber, bl.a. via forskning og uddannelse af kvalificerede ledere, instruktører og vejledere.

Fremtidsplaner, reflektioner og visioner for Friluftsuniversitetet
Både de længerevarende uddannelser og de kortere kurser planlægges videreført.
Desuden forventes både vejlednings-, og rådgivningsopgaverne øget.
Også mulighederne for at benytte Friluftsuniversitetet som udgangspunkt for forskning og uddannelse indenfor området tænkes udvidet.
Endelig vil forskningsarbejdet øges betragteligt.

Derudover må der fremover arbejdes med at skabe rimelige økonomiske vilkår for vore studerende.
Myndighedernes holdning generelt er meget lukket og afvisende uden, at man af den grund har ulejliget sig med f.eks. et besøg.

Her må især arbejdet med at opnå rimelige økonomiske forhold for de studerende prioriteres højt. Set i relation til en række andre uddannelser indenfor området, som både er støttede og som samtidig giver ringere -om nogen- kvalifikationer, er det et rimeligt krav, at studerende på Friluftsuniversitetet minimum opnår samme økonomiske vilkår.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !