Betingelser for
deltagelse, betaling og afbestilling mv.


INDHOLD:
Yderligere information
Tilmelding
Foreløbig ordrebekræftelse
Fakturering
Betaling og frister
Endelig bekræftelse og praktiske oplysninger
Fakturering til det offentlige
Betingelser for deltagelse og betaling
Betingelser for afbestilling mv.
Information in english


YDERLIGERE INFORMATION
Vi tilstræber, at du kan finde relevant information om vore studier, uddannelser og kurser på vor hjemmeside.
Imidlertid er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os direkte for yderligere informationer mv.
Du kan f.eks. ringe på tlf: (+45) 56-94 90 00
eller du kan
maile til os.
Du kan også læse yderligere information her.


TILMELDING

Når du har fundet et kursus, en uddannelse eller et studie, som du ønsker at tilmelde dig, kontakter du os enten
- på telefon, (+45) 56-95 90 00 eller
- på mail.
Husk at angive informationer om
- hvilket kursus / studie, der er tale om
- dato for kursus eller studie
- dit navn
- din adresse
- dit telefonnummer
- din emailadresse.


FORELØBIG ORDREBEKRÆFTELSE
Efter tilmelding til et kursus eller et studie vil du derefter modtage en foreløbig ordrebekræftelse med faktura.

FAKTURA
Fakturaen vil om muligt blive fremsendt med email, evt. som pdf-fil med tilhørende betalingsinformation.
Dette vil normalt ske indenfor et døgn efter bestillingen.
Alternativt kan du selvfølgelig også få sendt foreløbig ordrebekræftelse og faktura med indbetalingskort med posten.
Uanset, så skal fakturaen normalt være betalt inden 7 dage.


BETALING OG FRISTER
Ved at betale ovennævnte faktura, bekræfter du din deltagelse og accepterer vore "Betingelser for deltagelse, betaling og afbestilling mv."
Pga. det meget fordelagtige forhold mellem antallet af deltagere og antal vejledere/instruktører, kan vi desværre ikke holde pladser uden betaling.
Tilmelding er derfor først gældende, og vi kan først love deltagelse, når betaling (eller evt. depostium, hvis det er aftalt) er modtaget rettidigt.
Vi understreger, at du ved eventuel overskridelse af betalingsfristen ikke længere kan påregne deltagelse på kurset eller uddannelsen, da vi bl.a. pga. det meget fordelagtige deltagertal pr. instruktør i så fald er nødt til at disponere over pladsen til anden side.
Vi kan derfor først love plads på uddannelsen eller kurset, når depostium eller betaling (afhængigt af informationen på fakturaen) er modtaget rettidigt, da vi i ellers er nødt til at disponere over pladsen til anden side.
Vi anbefaler derfor, at du overholder betalingsfristen.


ENDELIG BEKRÆFTELSE OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Efter, at vi har modtaget rettidig betaling, vil du/I derefter modtage et brev / mail med endelig bekræftelse på kurset/uddannelsen, og senere vil du modtage praktiske oplysninger og studieplan mv..
Du kan normalt forvente at modtage praktiske oplysninger ca. 2 uger inden et givet kursus, studie eller uddannelse.


FAKTURERING TIL OFFENTLIGE
Vi gør opmærksom på, at offentlige virksomheder skal oplyse dels om deres EAN-lokationsnummer og dels om deres ordre- eller rekvisitionsnummer, hvis de vil faktureres efter Bekendtgørelse om elektronisk afregning med det offentlige.
Indtil vi modtager disse oplysninger er vi afskåret fra at fakturere i overensstemmelse med den nævnte bekendtgørelse, hvorfor vi går ud fra, at den midlertidige ordrebekræftelse og fremsendte faktura vil blive honoreret indenfor den angivne tidsfrist.
Se nedenfor om gebyr for fakturering af det offentlige, jvf. ovennævnte bekendtgørelse.

Fakturering af offentlige virksomheder, jvf. ovennævnte Bekendtgørelse, medfører tidskrævende ekstraarbejde, hvorfor vi er tvunget til at tage gebyr herfor i tilfælde af, at det forventes, at vi fakturerer jvf. denne bekendtgørelse.
Honoraret for fakturering af offentlige virksomheder er i øjeblikket kr. 280,- pr. faktura, men vi forbeholder os ret til at justere honoraret i forhold til de faktiske omkostninger og det faktiske tidsforbrug i den forbindelse. Se evt. mere om fakturering af det offentlige.


BETINGELSER FOR DELTAGELSE, BESTILLING OG BETALING.
Deltagelse på vore kurser, uddannelser og studier sker på eget ansvar.

I udgangspunktet afvikles alle åbne kurser og studier.
For at sikre en høj faglig og sikkerhedsmæssig standard, har vi et meget lavt antal deltagere på vore kurser og studier.
Det betyder bl.a., at vi er nødt til at arbejde med forudbetaling og betaling til tiden, da vi ellers ikke kan garantere de bestilte pladser på et givet kursus eller et studie.

Vi forbeholder os ret til at justere det generelt angivne forhold mellem antal deltagere og instruktører på et givet kursus eller studie, således, at vi selvfølgelig først kan garantere, at der "udløses" en ny vejleder, når det samlede antal deltagere berettiger hertil.

I tilfælde af, at der undtagelsesvis måtte være flere deltagere, end angivet som standard, vil pensum selvfølgelig fortsat blive gennemgået fuldt ud. Dog kan det i så fald være, at dagene bliver lidt længere.
Ved et lavt antal tilmeldte deltagere, kan det ske, at vi komprimerer forløbet og således afvikler dette på kortere tid. Til gengæld vil fordelingen mellem antal deltagere og instruktører så være tilsvarende mere fordelagtig.

Betaling.
Ved bestilling betales normalt fuld kursus-, uddannelses- eller studiepris.
Ved kurser, der bestilles mere end 3 måneder før afholdelsen af kurset, kan man efter aftale evt. nøjes med at betale et depositum ved bestillingen.
Uanset, betales restbeløbet senest 3 måneder før kurset / uddannelsen / studiet.
Ved uddannelser og studier betales der fuld pris for uddannelsen eller studiet.


Booking er altid specifik til et givet, aftalt kursus eller studie og kan ikke ændres uden forudgående, gensidig aftale herom.

Ved for sen betaling af depositum, beløb eller restbeløb beregnes et gebyr på kr. 150,-, ligesom der tillægges rente, 2 % pr. påbegyndt måned.


BETINGELSER FOR AFBESTILLING MV.
Ved afbestilling fra den tilmeldtes side mistes det til enhver tid indbetalte beløb, med mindre det lykkes at sælge et tilsvarende kursus, en tilsvarende uddannelse eller et tilsvarende studie på samme tidspunkt til anden side.
Ved afbestilling fra den tilmeldtes side mindre end to måneder før et kursus (kortere end én uge) og mindre end 3 måneder før et studie (længere end én uge) opkræves under alle omstændigheder fuld kursus / studieafgift.CONTENT:

Further information
Booking and signing up
Temporary confirmation
Invoice
Payment and deadlines
Final confirmation and course information
Terms and conditions for participation and payment
Terms and conditions for cancellation etc.


FURTHER INFORMATION
It is our intent, that all necessary information should be available from our website, but of course, you are always welcome to contact us for further information etc.
Feel free to call us on tel: (+45) 56-94 90 00.
You are of also welcome to

send us an email..

BOOKING AND SIGNING UP
When you have decided upon one of our courses ore of our unique outdoor educations, you can also contact us by calling us at: (+45) 56-94 90 00
or by
sending us an email.

TEMPORARY CONFIRMATION
If there is a vacancy, you will receive a temporary confirmation and an invoice, specifying payment details.
No matter what, you should receive the reply and a temporary confirmation within 24 hours.

INVOICE
If possible, the invoice will be sent by email, possibly including a pdf-document - based invoice.
Alternatively, you can of course also have the temporary confirmation / invoice sent by normail mail (snailmail).


PAYMENT AND DEADLINES
By paying the above invoice, you confirm your participation and accept our "Terms and conditions for participation, payment and cancellation etc".

Booking is not effectuated, and your participation can not be guaranteed, until full payment (or deposit, if this agreed upon) is received.
Please be aware, that due to the very favorable relation between the numbers of participants and the number of instructors and guides on our outdoor educations, you can not expect your booking to hold, if you do not pay on tume.


FINAL CONFIRMATION AND COURSE INFORMATION
After receiving timely payment, you wilI receive a mail / letter with final confirmation of your participation, including practical information etc.

TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION AND PAYMENT
Participation in our training, courses and educations etc. is done at your own risk and responsibility
By booking and participating you accept this.

Even though we have never had any serious accidents, we can offer an insurance against accidents on our educations, at DKK. 30,- / day).

Normally all courses and educations are being held, regardless of ie weather etc.
To ensure a high professional competent and security standard, we keep a very low number of participants on all our trainings, courses and educations.

Even though we try our best to keep the ratio of participants / instructors as favourable as possible, we reserve the right to adjust the numbers of participants, according to the situation.
Ie. we can can of course only guarantee, that a new instructor is being administered to the training, when the number of participants allows this.

If in some instanses there might be more participants than stated as the standard, the curriculum and content of the education will of course still be fully taught and gone through, though the days might thus become a little longer.
By a lower number of participants, than stated as the standard, it may also happen, that we compress the trainingperiod a little, though the ratio between particpants and instrucor/guides will then be more favorable than the standard, of course.

When booking an education, we require, that you pay the full fee (excepting the one year education).
By very early bookings, you may be allowed to pay a deposit of one third of the price.
However.
The remainder of the payment for any education (any education cr training, that last more than one week, except the one year education)), must be paid at least three months in advance.
The remainder for courses (any course or training lasting less than one week) must be paid at least two months in advance.

Booking is always specific to a given course / training etc. and can not be changed without both parties aggreeing upon this in advance.

By delayed payment of deposit, course fee or residual amount, a fee of DKK. 150,- and an interest of 2% for every month started, will be charged.


TERMS AND CONDITIONS FOR CANCELLATION ETC.
By cancellatiion from the participant, nothing is refunded, unless we succed in selling the vacant course/training to someone else.
By cancellation from the participant less than two months before a course (shorter than one week) and less than three months before an education (lasting longer than one week), the full fee will be charged in any case.


Hovedvejlederne på Friluftsuniversitetet er bl.a. optaget i Dansk Vejlederkreds, brancheforeningen for professionelle vejledere i natur- og friluftsliv.

Et spændende, levende og aktivt
friluftsmiljø !
Friluftsuniversitetet
Krakvej 5, 3790 Hasle, Danmark, Tlf: (+45) 56-94 90 00
post@friluftsuni.dk
www.friluftsuni.dk
- Fri Folkelig Forskning og Fordybelse i natur- og friluftsliv